Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

ANA BABA - AYIP

         

          ANA BABA HAKKI ÖDENMEZ
ANA BABA HAKKI ÖDENMEZ
Kıymetli okuyucularım. ana-baba nesillerin devamı için hayat pınarının sürekli akması için ,vazgeçilmez unsurlardandır. ilk babamız Adem ilk anamız havva olmasaydı . Bu dünya düzeni olmazdı. Allah(cc) nesillerin devamı için öyle bir sistem kurmuşturki Ana babaya çok büyük şefkat ve merhamet hissi vermiş. Bu sayede ana ve babalar hiçbir karşılık ve menfaat beklemeksizin çocuk…larını büyük bir zahmetle ve çile ile büyütürler. Maddi ve manevi hiçbir fedakarlıktan kaçınmazlar. Üstelikte bunu seve seve seve yaparlar. İşte bu nedenledirki Allah(cc) kendisine şirk ve ortak koşmaktan sonraki en büyük günahın ana babaya isyan olduğunu birçok ayeti kerime ile bildirmiştir. Peygamberimizde yüzlerce hadisi şerifinde bu konuya değinmiştir.Nitekim bakınız Kuran-ı kerimde ayeti kerimede ne buyuruluyor.
AYET:”Deki Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi orta koşmayın.. ana babaya iyilik edin.(Enam-151) paygamberimizde hadisi şerifinde buyuruyorki
HADİS:”Size günahlardan en büyüğünü haber vereyimmi? Size büyük günahlardan en büyüğünü haber vereyimmi? Size byük günahlardan en büyüğünü haber vereyimmi?(3 kez sordu) Ashab buyur ya resulullah dediler. Peygamberimiz(sav) :”Büyük günahların en büyüğü Allaha ortak koşmak ve ana babya isyan etmektir.”(BUhari- Müslim-Riyazüssalihin -262) ANA BABANIN RIZASI VE GAZABI ALLAHIN RIZASI VE GAZABIDIR
Kıymetli okuyucularım Görüldüğü gibi Allah(cc) ve peygamberimiz(sav) Allaha şirkten sonra ana babaya isyan etmenin en büyük günah olduğunu bize bildiriyorlar. Başka bir ayette bakın nasıl açıklanıyor.
AYET:”(veğbudullahe vala tüşriku bihi şeyen vebilvalideyni ihsanen..) Allaha ibadet edin .ona hiçbir şeyi ortak koşamayın.ve ana babaya iyili…k edin.(Nisa-36)
Bu ayettede görüldüğü gibi Allah(cc) kendisine ibadet etmemizi , kendisine şirk koşmamamazı emrettikten hemen sonra ana baya iyiylik etmemizi emretmektedir. Peygamberimiz(sav) buyurdu.
HADİS:”Allahın rızası anne ve babanın rızasıdır.Allahın gazabı anne ve babanın gazabıdır.(Tirmizi-Birr-3, İslam ilmihali-sayfa 4) Aman Allahım sadec bu hadisi şerif bile ana babanın değer ve kıymetini anlatmaya yeterde artar bile. başka bir hadisi şerifte peygamberimiz(sav) buyurduki
HADİS:”Peygamberimize Allah katında en üstün amel hangisidir? diye soruldu. peygamberimizde” Vaktinde kılınan namaz, anne ve babaya iyiylik etmek ve Allah yolunda savaşmaktır” buyurdu.(Buhari- salat-5,Müslim- iman- 36,islam ilmihali-480) Bu hadisi şeriftende anlıyoruzki ana babaya iyilik Allah yolunda cihat etmekten üstündür. ANA BABAYA İYİLİK CİHATTAN ÜSTÜNDÜR
HADİS:” bir adam peygamberimiz(sav) e gelerek . Allah yolunda hicret etmek ve Allah yolunda savaşmak için sizden izin istiyorum dedi. Peygamberimiz(sav) ” Anne babandan sağ olan varmı? diye sordu. Adamda evet ya resulallah anne ve babam yaşlı olarak ikiside sağdır. diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz(sav) Allah yolunda hicret ve Allah yolunda savaşma…ktan daha büyük bir bir sevap istermisin? diye sordu. Adam : Elbette kim istemez deyince Peygamberimiz(sav) Anne ve babanın yanına dön onların bakım ve gözetimini güzelce yap. Bu senin için en büyük sevaptır. buyurdu.(Buhari- Müslim- Riyazüsssalihin-253) KIymet okuyucularım ana babaya iyilikğin Allahyolunda hicret ve savaştan daha üstün olduğunu bize Peygamberimiz(sav) açıkca ilan ediyor. Anne ve babaya iyilik dinimizin en önemli konularından biridir.Hatta denilebilirki dünyada huzura kavuşmak ve ahirette ebedi saadete kavuşmak ana ve babaya iyi davranmaya onları el üstünde tutmaya bağlıdır. ANA BABAYA ÖF BİLE DEMEK HARAMDIR
Kıymetli okuyucularım . Evlatların ana babaya karşı görevlerini kısaca şöyel özetliyebiliriz.
1-Ana babaya karşı tatlı dilli ve güleryüzlü olmak. Bakın Allah(CC) ne buyuruyor.
AYET:” Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi Ana babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti . Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme , …onları azarlama, ikisinide güzel söz söyle ,onları esirgeyerek alçak gönüllülükle üzerlerine kanat ger. ve Rabbim küçüklüğümüzde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sende onlara rahmet et. diyerek dua et.(isra-23-24)
Kıymetli okuyucularım. bu ayrti kerimede Allah(cc) Ana baya iyiyliği kesin bir şekilde emrediyor. yani ana babaya iyilik yapmak evlatlar üzerine farzdır. Namaz, oruç, zekat nasıl farz ise ana babya iyilikte farzdır. içki, kumar, zine nasıl haram ise ana babaya öf (bıkmak, usanmak,surat asmak,yüksek sesle konuşmak, onlara küfretmek, hakarat etmek, döğmek, gasbetmek) kesinlikle haramdır. Sadece buda değil onlara dua etmekte farzdır. Duanın nasıl edileceğini başka bir ayet bize öğretiyor.(rabbeneğfirli velivalideyye velil müminine yevme yegumul hisab)”Yarabbi Kıyamet günü geldiğinde sen den af diliyorum, ana babamı bağışlamanı diliyorum. müminleri bağışlamanı diliyorum.” buyuruyor. ANA BABAYA KARŞI GÖREVLERİMİZ
- Ana babaya karşı güler yüz ve tatlı dilli olmak
2- Ana babanın yüzüne sert ve öfkeli bakmamak. Anne babının yüzüne karşı surat ekşitmek,surat asmak,yüzünü buruşturmak,yüzünüeğmek kesinlikle haramdır.
3-Onları söz ve davranışları ile hiçbir şekilde incitmemek.
4-Çağırdıkları zaman hemen koşmak.
5- Emir ve isteklerini hemen yerine getirmek.
6-Her işte onları memnun et…mek.
7-Yanlarında yüksek sesle konuşmamak.
8-Geçimlerini sağlamak
9-Yaşlenmdıklarına kendilerine hizmet etmek.
10-Öldüklerinde onları rahmetle anmak
11-Onların ruhu için hayır yapmak
12-Onlar için dua etmek kuran okumak
13-Vasiyetlerini yerine getirmek.
14-Dostlarına iyi davranmak.
Kıymetli okuyucularım bütün bu vazifeleri yerine getirmemizi emreden Allah(cc) ve resuludur(sav)dir. ANA BABAYA İYİLİK MAĞARADAN KURTARIR
HADİS:”Sizden önceki ümmetlerden üç kişi yola çıktılar . Gecelemek için mağaraya girdiler. Derken dağdan kopan büyük bir kaya parçası mağaranın kapısına dayanır . artık o mağarada mahsur kalmışlardır. çıkma imkanları kalmamıştır. ne yaptılarsa mağaradan çıkmayı başaramazlar. Umutları kesilince kendi aralarında derlerki her birimiz yaptığımız bir iyiyliği söyle…yelim ve Ya rabbi bu iyiyliğimiz senin katında geçerli olduysa bizi kurtar diye dua edelim derler. Birinci adam derki Ya rabbi ben koyun sürüsü sahibi idim çabanım vardı. 1 sene koyunlarıma baktı. Tam hakkı olan iki koyunu ona vercektimki gitti. Ne kadar aradıysam ve beklediysem kendisine ulaşamadım. bunun üzerine onun koyunlarını onun namına büyüttüm öyleki yıllar sonra o iki koyun sürü haline geldi. Birgün o çoban çıktı geldi. İki koyununun istedi bende ona bütün sürüyü verdim. Kabul etmek istemedi .Ona durumu anlattım ve zorla verdim. Ya rabbi eğer bu iyiliğim senin katında değerli ise bizi burdan kurtar diye dua etti. Bunun üzerine mağaranın kapısı biraz aralandı. Ama bir insan geçeçek büyüklükte değildi.İkinci adam şöyle dua etti . Yarabbi benim çok sevdiğim bir komşumun kızı vardı . Ben fakirdim. onlar zengindi. kız beni beğenmedi ve reddetti. Daha sonra ben zengin oldum. onlar fakirleştiler. Kız yiyecek karşılığında benim olabileceğini söyledi. Ama ben o kızı çok sevdiğim halde durumundan yararlanmadım. Allah rızası için ona istediğinden fazlasını verdim ve kendisine dokunmadım. Yarabbi eğer bu iyiyliğim sanıin hoşuna gittiyse bizi kurtar diyedua etti. Ve mağaranın kapısı biraz daha aralandı. ancak yine bie insan geçeçek kadar ralık yoktu. 3. adam şöyle dua etti. Y rabbi benim yaşlı anam babam vardı. Onları yedirmeden asla ne kendim ne çocuklarım nede hayvanlarımı yedirirdim. Birgün geç kaldım. Geldiğimde uyuyorlardı. Yemeklerini hazırladım yanlarına vardığımda uyuyorlardı onlara kıyamadım sabah kadar başlarında ben, çocuklarım ve hayvanlarım aç olduğu halde bekledim. Sabah uyandıklarında önce onları yedirdim sonra biz yedik. Yarabbi bu iyiliğim hoşuna gittiyse bizi burdan kurtar dedi ve mağaranın ağzı tamamen açıldı ve o üç adam kurtuldular.(Buhari- Müslim- Riyazüssalihin-sayfa- 30) ANA BABAYA BAKAN CENNETE GİRER
AYET:”Bİz insana ana va babasına güzellik ve iyiylik yapmasını emrettik.(ankebut suresi- ayet-8)
HADİS:”Bir çocuk babasına hakkını ödeyemez. ancak babasını köle olarak bulur onu satın alır ve azad ederek ona bakarsa o zaman belki hakkını ödemiş olur.(Müslm- Riyazüssalihin- 249)
HADİS:”Burnu üzerine sürtülsün . burnu üzerine sürtünsün , burnu üzerine sürtünsün . Ki…m ya resulullah? ”Ana babasının ihtiyarlık halinde birine veya her ikisine yetişipte cenneti hak edemiyen kimse.(Müslim- Riyazüssalihin- 251)
HADİS:”Bir adam peygamberimizie şöyle sordu. Anne babanın ölümünden sonra evlatlar ne yapmalıdır?.Resulu Ekrem(sav) buyurduki. ” Onlara karşı hayır ve dua ile onlar için mağfiret dilemelisin. Onlardan sonra kendilerinin yemin,vasiyyet,borç,v.b gibi hususlardaki sözlerini yerine getirmelisin. Onların akrabalarına ki seninde akrabandırlar. saygıve sevgi göstermelisin. Onların arkadaşlarına ikram etmelisin.(Ebu Davut Riyazüssalihin-266)
                                 AYIPLARI ÖRTMEK
Kıymetli okuyucularım Ayıp: Kusur, noksan ,eksiklik , leke , fena ,ygunsuz , utanmaya sebep olan hal demektir. İsam toplumunda insanlar yuvalarından, özel hayatlarından ve kendilerinden emin olarak yaşarlar. Hangi sebeple olursa olsun şahısların dokunulmazlığını çiğnemek , aile mehremiyetini ortadan kaldırmak. yasaklanmamıştır.Hatta suçluyu bulmada bile olsa insanların gizli hallerini araştırmak yasaktır.
Ayıpları örtmek ise başkalarının , kusur,eksiklik,utanılacak şey, suç, cürüm, şeref ve haysiyete aykırı davranış , fena,kötü ,utanç verici şey cinsinden yaptığı işlerin duyulmasını , görülmesini önlemek yayılmasına mani olmak demektir. Toplumu ve insanlığı kötülüklerden korumak için işlenen ayıpları örtmek ahlaki faziletlerin başında gelir. Böylece islamın öğdüğü , müslümanlarda bulunmasını istediği ,faziletlerden biriside başkalarının ayıp ve kusurlarını örtmek ve gizlemektir.Nitekim cenab-ı hak Kuran-ı kerimde şöyle buyurur.
AYET:”Ey inananlar zandan kaçının zira zannın çoğu haramdır.Bir kimsenin ayıp ve kusurunu araştırmayınız.(huccurat-12)
Bu ayette insanların noksanlarının araştırılması hatalarından bahsedilmesi gizliden gizliye şahsi hayatındaki sırlara ulaşılmaya çalışılması yasaklanmıştır.(vela tecessesü) den maksat müminlerin aksiklerini bulacağız. diye sui zan(kötü zan , kötü tahmin , kötüye yorumlamak) ederek casus gibi gizliden gizliye inceden inceye araştırmayın demektir. AYIBI ÖRTEN ÖLÜYÜ DİRİLTMİŞTİR
Sayın okurlarım şeytan inasana kendi kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. Sonra başkalarının kusur ve ayıplarını unutturup bir tarafa bıraktırır. sonra başkalarının kusur ve ayıplarını araştırmaya yönlemdirir. ayıpları örtmek konusunda peygamberimizin birçok hadisi şerifi vardır.
HADİS:”Müslümanların ayıplarını , gizli hallerini araştırmaya çalışırsa…n onları ifsat eder. Veya ifsada yaklaştırmış olursun.”(Ebu Davut- edep -37)buyurmuştur. Bu hadisi şerifte peygamberimiz(sav) ayıbı ortaya çıkartılan kişinin ayıbının teşhir edilmesi sebebiyle utanacağını ve mahçup olacağını neticede o kişinin zaten tolum beni biliyor diye gizliden işlediği günahı açıktan işlemeye başlayacağını böylece ve başkalarınada sebep olacağını ve örnek olacağını ; böylece o kişinin ifsat edilmiş olup günahların normal karşılanmasına sebep olacağını bize bildiriyor. Dolayısıyla bu günahıaçığa çıkarıp teşhir eden ve günahın gerçekleşmesine sebep olan kişi bu günahlardan sorumlu olacaktır. Peygamberimiz(sav) buyurduki
HADİS:”Müslüman kardeşinin ayıplarını örten kişi bir ölüyü diriltmiş gibidir”.(Müslim-birr-58, buhari-mezalim-3) buyurmaktadır.Yani bir ölüyü diriltmek ne kadart sevap ise ayıpları örten kişide o günahların alernen işlenmesini önlediği için günahın çoğalmasına mani olduğu için o kadar büyük sevap alır AYIPLARI ÖRTEN CENNETE GİRER
Sayın okurlarım Peygamberimiz(sav) birgün hutbeye çıkar ve halka şöyle seslenir.
HADİS:” Ey diliyle müslüman olup kalbiyle iman etmemişler topluluğu .Müslümanları üzmeyin. Onları ayıplamayın . Onların kusurlarını araştırmayın şu bir gerçektirki herkim müslüman kardeşinin ayıplarını araştırırsa allahta onun ayıbını meydana çıkarır. ve allah(cc) her kimin ayıbını ortaya… çıkarırsa evinin içinde bile olsa onu rezil ve rüsvay eder.((Tirmizi sünen b. 84-101)Yine peygamberimiz(sav)
HADİS:”Kim bir müslümanın ayıbını gizlerse kıyamet gününde Allahta onun ayıbını örter cennete sokar.(Ebu davut- edep -39) Bu hadisi şerifleden açıkca anlaşılacağı gibi başkaların ayıbını gizleyene Alla(cc) mükafat olarak kendi ayıp ve kusurlarını örtme ve cennete girme garantisi veriyor. Elbette bu kolay değildir Çünkü neifs ve şeytan daima başakalarının kusur ve ayıplarını teşhir etmeyi açığa çıkarmayı insana emreder. çünkü böylece egosu tatmiş etmiş kendi gözündeki merteği saklayıp başkaların gözündeki ufak çöpü açığa çıkarmak ister. Hep başkaların hata ve kusurlarını araştırır yayar , onu küçük düşürmek isret. rezil etmek ister. Karşındakinin güzel hareketlerini görmezden gelip kusurlarını ön plana çıkarır. Kendini ondan üstün görür. Allah(cc9 bizi şeytan ve nefsin şerrinden muhafaza eylesin. amin GÜNAHI ORTAYA ÇIKARAN GÜNAHA ORTAKTIR.
Kıymetli okuyucularım insan başakaların ayıp ve kusurlarını değil kendi ayıp ve kusurlarını görmelidir.
HADİS:”Kendi ayıbını görüp başkaların ayıplarını gizleyen kimse cennetliktir.(Acluri Keşful hafa-2. cilt-sayfa 46) buyurmuştur.
Ayıpların araştırılıp ortaya dökülmesi insanları birbirine düşürmekten aralarına kin ve düşmen tohumları ekmekten fenalıkların yayılmasından başka bir şeye yaramaz. İnsanların gizli kalmış kusurlarını açıklamak herkese duyurmak onların utanma duygularının yok olmasına sosyal kontrolün azalmasına ve böylece ahlaksızlığın süratle yayılmasına sebep olur. Gizliden günahı işleyen kişi nasıl olasa herkes duydu diyerek alenen günah işlemeye başlar ve günahını arttırır. aynız zamandada başakalarınada cesaret verir. o nedenle başkalarının günahını açığa çıkaran kişi en az o günahı alenen işleyen kadar günah kazanır. Bunu bir örnekle açıklayalım gizliden gizliye fuhuş yapan bir kadının fuhuş yaptığını ilan eden kişi o kadının artık fuhşu alenen ve daha fazla yapmaya başlamasından ve bu işi gizli yapan kadınların cesaret alıp onlarında alenen fuhuş yapmasından kim sorumludur elbette bu günahıdillendiren açığa çıkaran kişi sorumludur. O kadınların sebep olduğu günahların tümünden müteselsilen bunu ortaya koayn da sorumludur. ve bunun cezasını kıyamette görecektir KENDİ AYIBINI AÇIĞA VURMAK YASAKTIR
Kıymetli okuyucularım Müslümanlar sadece başakaların kusur ve ayıplarını değil kendilerininde gizli işledikleri ayıp ve kusurları açıklamaktan men edilmiştir. dinimiz bunuda yasaklamıştır. hadisi şerifte
HADİS:” Suçunu açığa çıkaranlardan başka ümmetimin hepsi bağışlanmıştır. Suçunu açığa çıkaran bir kişi geceleyin bir günah işler. Sonra sabahlar. Allah(cc) onu… örttüğü halde sabahlar. Ey falan dün gece şöyle şöyle günah işledim diyerek gizli olarak işlediği günahı açığa çıkarır.Halbuki rabbi onun günahını örtmüştü. Kendisi günahını açığa vurduğu için Allahta o günahı yazar.(buhari- müslim-Riyazüssalihin 205) buyurmuştur. Demekki neymiş gizli işlediğimiz günahları açığa çıkarmamalıymışız. Açığa çıkardığımızda yazılmayan günahın yazılmasına sebep oluruz. Bazı insanlar vardır. gerçekten bir marifetmiş gibi günahlarını başkalarına anlatır. Bundan büyük bir keyif ve haz alır. Böylece hem yazılmayan günahını yazdırmış olur. hemde başkalarına örnek olarak onlarında güznah işlesine sebep olduğu için ayrıca o kişilerin de günahına ortak olur. söze de şöyle başlarlar Allahın bildiğini kuldan niye saklalayım derler. halbuki Allahın bildiğini herkes bilse utancından evden çıkamazsın. utanmadam Allahı alet ediyorsun yazıklar olsun sana Bu kesinlikle şeytanın işidir. Kul hata yapar hatasız kul olmaz AYIBI YAYAN CEHENNEMLİKTİR
Kıymetli okuyucularım. dinimiz islam kusurların, hataların , kötü sözlerin, günahların, gizli kalması gereken şeylerin yayımasını kesinlikle yasaklar bunun yayımasını isteyenleri büyük bir azap ile tehdit eder. nitekim Kuran-ı kerimde Rabbimiz buyuruyorki.
AYET:”Kötü sözlerin iman edenlerin içinde yayılıp duyulmasını arzu edenler. yokmu? Dünyada da Ahirettede onlar içinpek acıklı bir azap vardır. ”(Nur surasi ayet 19) Buyurmuştur.
Aman Allahım ne büyük bir tehdit. ne büyük bir günah. duydunuzmu müminler. Kusurları ayıpları ,kötülükleri, kötü sözleri, günahları yayanlar duyuranlar. Hem dünyad azaba uğrayacak hemde Ahirette azba uğrayacak kim söylüyor bunu Allah(cc) Allah(cc) buyuruyorki sen dünyada belanı buldun ahirettede belanı buldun aman Allahım Allah bizi korusun böyle bir durumdan. Ama ne yazıkki iki müslüman bir araya gelse hemen başlıyorlar şu kişi şu günahı iledi, şu şu haltı yedi ballandıra ballandıra anlatırlar birbirlerine derin sohbete başlarlar kahkahalarla gülerler büyük bir keyif ve zevkle anlatırlar. bilmezlerki Allah(cc) hem dünyada hemde ahirette cezalarını verecek Kardeşim sanane adamın yediği halttanm sen onun günahında sorumlumusun sen kendiişine işine bak. sen sütten çıkmış ak kaşık mısın? Allah aşkına. Bir hadisi şerif meail ile son veriyorum.
HADİS:”Bir kul dünyada bir kulun ayıbını örterse Allahta kıyamette o kulun ayıbını örter.(müslim- riyazüssalihin 231)

Hiç yorum yok: