Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

MERHAMET- NİYET

İSLAMDA MERHAMET Merhamet:Acıma,esirgeme,koruma, sevgi gösterme, yardım etme, insanı başkalarına iyilik yapmaya yönlendiren acıma duygusuna denir.Merhametin kaynağı Allahtır. İnsanlardaki merhamet Allahın merhamet ve rahmetinin bir tecellisidir.yansımasıdır. Allahın en önemli niteliklerinden biriside merhametidir. Bu niteliği ifade eden rahmen ve rahim adlarının Kuran-ı Kerimde sık sık ifade edilmesi Allahın merha…met niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah(cc) bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür.ödüllendirir, nimetler bağışlar,suçları affeder,Peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Hz. peygamber(sav) in gönderilmesi , Kuran-ı kerimin indirirlmesi,de onun sonsuz merhametinin bir göstergesidir.Nitekim Allah(cc) kuran-ı kerim de buyuruyorki. AYET:”Onun(Allah) rahmeti her şeyi kuşatmıştır.(Araf-156) yine başka bir ayeti kerimede . AYET:”Sen(Allah) merhametlilerin en merhametlisisin.((Araf-15) başka bir ayeti kerimede AYET:” Sen merhametlilerin en hayırlısısın.(Mümininun- 109) Buyurmuştur. Bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur.Peygamberimiz(sav) Alahın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağının allah olduğunu bize bildirdiği hadisi şerifte buyurduki. HADİS:”Allah(cc) merhametini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasınıda yeryüzüne indirdi.İşte bu bir parça merhamet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta yavrulu hayvan yavrusunu bir tarafını incitir endişesi ile. ayağını yavrusundan sakınır.(Buhari- edep-19, müslim tevbe-17) Allahın merhamet niteliğinin bir sonucu oalarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biriside, merhametli olmalarıdır. Nitekim Allah(cc) buyurduki. AYET:”(vema erselnake illa rahmetellil ğalemin)Ey resulum) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik.(Enbiya-107) yine Kuran-ı kerimde başka bir ayeti kerimde buyrulurki. AYET:”O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak d…avrandın. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın. hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et.(Ali İmran 159) Yine başka bir ayti kerimde şöyle buyrulmuştur. AYET:” Ey müminler andolsunki içinizde sizi sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün müminlere şefkatli ve merhametli bir paygamber gelmiştir.(Tevbe-128) Merhamet müminlerin temel özelliklerinden birisidir.Allah(cc) bu hususu Kuranda şöyle buyurur. AYET:”Muhammet(sav) Allahın elçisidir. Beraberinde bulunanlarda (müminler) kafirlere karşı çetin , kendi aralarında merhametlidirler.”Allah( CC) başka bir ayeti kerimede şöyle buyurur. AYET:” Sonra iman edenlerden biribirlerine sabrı tavsiye, ve birbirlerine acımayı, merhameti öğütleyenlerden olmaktır. Kuran-ı kerimin bu tutumuna uygun olarak Hz. peygamberde merhamet konusu üzerinde önemle durmuş , teşvik etmiş, zaman zaman acımasız ve katı davranışlı insanları uyarmıştır. hadisi şerifte HADİS:”Kim insanlara merhamet etmezse , Allahta ona merhamet etmez. (Buhari -edep18-Riyazüssalihin- 199). yine başka bir hadisi şeriflerinde buyurduki. HADİS:”Siz yerdekilere merhamet edinki göktekilerde(Allah… ve melekler) size merhamet etsin. (Ebu davut-edep-58-tirmizi-Birr-16) buyurur. İslamın öngördüğü merhamet tüm canlıları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, yaşlılar,kadınlar,yetimler,kimsesizler, hastalar,yolcular,başta olmak üzere tüm insanlara merhamet bir örneği olarak buyrulurki AYET:” Aana babaya , akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, hizmetinizde olanlara iyilik(mehamet) edin.(Nisa-36) Allah(cc) sadece insanlara değil bütün canlılara karşı merhametli olmayı emreder.Bu husuta birçok hadisi şerif mevcuttur. HADİS:”Paygamberimiz(sav) Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce şöyle buyurdu.”Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin”(Müslim libas-17) Aman Allahım kafirlere bile beddua etmeyen peygamberimiz bir eşeğe yapılan zulume karşı karşı ne kadar kızıyorki beddu ediyor. Peygamberimiz(sav) merhametin önemi hakkında buyurduki. HADİS:”Kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah(cc9 tarafından bağışlandığını.(Buhari-şürb-9,Edep-27-Müslim-selam-153-cihat-44) Bize bildirerek merhametin Allah katında ne kadar büyük önemi olduğunu bize bildiriyor. Yine merhametsiz bir kadının nasıl cezalandırıldığını şu hadisle bildiriyor. …HADİS:”Kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden dindar bir kadının bu davranışı nedeniyle cehenneme atılacağını (Buhari-Edep-18,27-Müslim-Fezail-65) belirterek merhametin sadce insanlara karşı değil tüm canlılara karşı yapılması gerektiğini bize veciz bir şekilde ifade etmektedir. Başka bir hadisi şerifte HADİS:” Hayvanların iyi bakılıp beslenmesini(Ebu Davut-istizan-39) başka bir hadiste HADİS:Zevk için öldürülmemesi gerektiğini((Nesai-Dahaya-42)emir buyurarak başka hadiste HADİS:”Nişan atılan hedefler yerine konulmamasını(Müslim sayd-59) başka hadisi şerifete HADİS:”Hayvanların zevk için düğüştürülmemesi gerektiğini(Ebu davut -cihat-54, Tirmizi , cihat 30) bize önemle duyurmaktadır Görüldüğü gibi dinimiz bırakın insanları hayvanlara eziyet etmeyi dahi men etmiştir. Bu hususta bir çok hadisi şerif mevcuttur. Ben yanlızca bir kaç tanesini özet olarak buraya aldım merak edenler verdiğim hadis kitaplarından ayrıntılı olarak bulabilirler. Sayın olurlarım hergün et yiyen ve yılbaşlarında kesilen binlerce hinidyi görmezden gelen entel takımı Fakirlerin senede bir kurban bayramında …kursaklarına giren bir damla eti dillerine dolayan entel takımı islam düşmanlıklarını her fırsatta göstermektedikler. Villalarda yaşamak onların hakkıdır. hergün et yemek onların hakkıdır, bütüm makam ve mevkiler onların hakkıdır. onlar zengin müslümanlar fakir olmalıdır, onlar patron müslümanlar işci olmalıdır. Her türlü nimet onların hakkıdır. Her konuda olduğu gibi merhamettede iman şarttır. İmansız merhamet kördür topaldır, sakattır. Buna en güzel Hz. Ömerdir. müslüman olmadan önce kızm büyüyünce kötü yola düşmesin diye kızını kendi elleri ile toprağa gören ömer güya kendince ona merhamet etmiştir. işte kafirlerin merhameti buna benzer. Kendi çıkarları olduğunda çok merhametli olurlar ama çıkarları zarar göreceği zaman son derece acımasız olurlar. Müzlümanların merhameti Allah içindir. onlarınki ise menfaatleri içindir. Allahın ne kadar büyük bir merhmet sahibi olduğunu ”İslamda reca(ümit) ” sayfamda daha ayrıntılı bulabilirsiniz HER ŞEYİN BAŞI NİYETTİR HERŞEYİN BAŞI NİYETTİR Kıymetli okuyucularım. Niyet: Azim ,kasıt,kesin, irade,kalbin birşeyi bilmesi ,kalbin birşeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi anlamındadır. Niyetin çoğulu ”niyyat”tır. İslamda yapılan işlerin ,amellerin değeri niyete göre belirlendiği için , niyetin islamda çok büyük önemi vardır. Nitekim bakınız Allah(cc) Kuran-ı Kerimde ne buyuruyor. AYET:”Deki göğüsleriniz…in içinde olanı(niyetinizi) gizlesenizde , açıklasanızda Allah(cc) mutlaka bilir.(Ali imran-29. ayet) Peygamberimiz(sav) de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. HADİS:’(innemel eğmalü binniyat)’Ameller(iş,fiil) ancak niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve resulune ise onun hicreti Allah ve resulunedir. Kimin hicreti de dünya için veya bir kadınla evlenmek için ise onun hicreti hicret ettiği şeyedir.”(Buhari bedül vahiy 1, iman 4, nikah 5,talak 2,menakibul ensar 45, eyman 23,Müslim imane 155,Ebu davut 2,Tirmizi fezailül cihat 16,Riyazüssalihin 22) İmamı şafii ve birçok alim bu hadisin islamın üçte birini teşkilettiğini ; Fıkhın 70 konusunun bu hadisi şerifle bağlantılı olduğunu nekleder.(sahihi müslim Terceme şerhi A. Davutoğlu İstanbul 1972 -1cilt-sayfa 118) ŞU 4 HADİS MÜMİNE YETER Ebu davut şöyle demiştir.Hz. Peygamberden (sav) Beşyüzbin hadis naklettim. Bunlarda hükümler konusunda 4800 hadis seçtim. Züht ve takvaya dair hadislere kitabımda yer vermedim. Bir kimseye islamı öğrenmek ve yaşamak için şu 4 hadis yeter. 1- Ameller niyetlere göredir. 2-Helal ve haram açıklanmıştır. 3-Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakması müslümanın güzelliğinde…ndir. 4-Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için istemedikçe mümin olamaz.(a. davutoğlu4 cilt.-sayfa 118-119) Kıymetli okuyucularım. Ameller niyetlere göredir hadisi şerifi İslamın ilk şartıdır. Nitekim kelime-i şehadet getiren kimsenin niyeti Allah ve resulune inanmak değilse islamın ilk şartını yerine getirmemiş, islama girmemiş olur.Bütün ibadetler,fiiller,ameller,işler,hertürlü fiil ancak niyetle değer kazanır. Niyet olmadıkça bunların hiçbirisi yoktur. NİYETİN ÖNEMİ Kıymetli okuyucular. Niyet o kadar önemlidirki Bir insan yiyip içerken niyeti kuvvet kazanıp Allaha ibadet etmek, sağlıklı olup dine vatana insanlara faydalı olmak olursa onuın yiyip içmesi ibadet olur. Yok eğer niyeti yiytip içmesi günah işlemek için kuvvet kazanmak olursa ve bu kötü niyeti gerçekleştirirse günaha vesile olması sebebiyle azap olur. Nitekim Peygamberimiz(sav) buyurdu…ki. HADİS:Allah(cc) iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını(meleklere) emretti. Sonra şöylebuyurdu. ” Kim iyiylik yapmaya niyet eder, Fakat yapamazsa; Allah(cc) onu kendi katında tam bir iyiylik olarak olarak yazar.. eğer o iyiliği yapmayı diler. ve o iyiyliği yaparsa Allah onun defterine 10 kattan 700 kata kadar veya kendi taktir ettiği kadar sevap yazar. Şayet bir kötülük yapmaya niyet eder ve sonra vazgeçerse Allah onun amel defterine o kötülüğü yapmadığı için 1 sevap yazar. Eğer o kötülüğü hem niyet edip hem yerine getirirse Amel defterine sadece 1 günah olarak yazar.(Buhari- müslim ,Riyazüssalihin sayfa 28) Kıymetli okuyucularım bakınız Cenabı hakkın rahmetine bir insan sevap kazanmaya niyet ederse o sevabı yapmasa bile nitei iyi olduğu için yani hüsnü zan sahibi olduğu için sevap kaznıyor. Aynı kişi günah kazanmaya niyet edip sonradan vazgeçerse vazgeçtiği için yine sevap kazanıyor. Allahım sen ne büyüksün sen rahmansın,rahimsin, ğufransın. merhamet sahibisin. Sana ne kadar şükretsek azdır. ŞEHİT OLMAYA NİYET EDEN ŞEHİT SEVABI ALIR. Kıymetli okuyucularım bakınız başkabir hadisi şerifte Peygamberimiz(sav) ne buyuruyor. HADİS:”Allah(cc) sizin gövdenize veya dış görünüşünüze bakmaz. Fakat kalbinizdeki niyetlerinize bakar.” Bazen niyet amelin önüne geçer . çeşitlisebeplerle işlenmeyen amel niyet sebebiyle sanki işlenmiş gibi ecir kazanır.Zed bin sabitten Peygamberimiz(sav) in şöyle buy…urduğu rivayet edilmiştir. HADİS:”Nisa suresi 95 ayet indiği zaman ki bu ayette şöyle buyrulur. (müminlerden savaşa katılamayıp oturanlarla .Allah yolunda savaşıp mallarıyla canlarıyla cihat edenler bir değildir.(nisa-95) Ayeti inince Bu sirada kör olan ibni mektum gelerek Ey allahın resulu cihada gücüm yetseydi bende gider düşmanla savaşırdım.dedi. Bunu üzerine Allah(cc) aynı ayetin devamında ” Özürlü olarak savaşa katılamyıp oturanlaristisnadır ”(nisa-98) ayeti indi.(Buhari cihat 94, Tefsirül sure 4/18, Tirmizi tefsirul sure 4/19,Ahmet bin hanbel 5. cilt sayfa 184, tecridi sarih Ankara 1984-294) Buna göre ecirleri sebebiyle savaşa katılmayanlar .sırf niyetler iyüzünden savaşa katılanların ve şehit olanların sevabını almaktadırlar. Bakınız hadista şerşfte paygamberimiz bunuaçıkça ilan ediyor. HADİS:”Şehit olmayı samimi olarak isteyen kimse evinde oturuyor ,normal yatağında yatıyor olsa bile şehit sevabı alır.(Müslim iamame-156-157,Davut istiğfar -vitr-26,Nesai cihat-36,ibni mace cihat-15,ahmetbin hanbel 1.cilt-399) NİYETSİZ İBADETLER KABUL OLMAZ Kıymetli okuyucularım ibadetler niyetsiz kabul olmaz. Miyetsiz tutulan oruç perhiz olur diyet olur. Niyetsiz kılınan namaz spor olur. Bütün ibadetler böyledir.Peygamberimizin(sav) şu hadisi ile bitirelim. HADİS:”Kıyanet günü aleyhine hükmolunacak halkın birincisi şehit edilen bir adamolacaktır. O kimse huzura getirilir.Allaha yarabbi ben senin rızasın için döğüşüp ş…ehit oldum der. Allah(cc) hayır yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil kahraman olarak anılmaktı. Nitekim kahraman olarakta anıldın yani niyetin gerçekleşti. Atın bunu cehennme buyurur. İkincisi Yrabbi ben senin rızan için kuran okudum, ilim öğrendim, ilim öğrettim, der. Allah(cc) sen yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil; maddi manevi çıkar sağlamak. ne büyük alim, ne güzel okuyor okutuyor desinler ve çıkarım olsun istedin. niyetini karşılığınıda aldın. sana alim dediler. Para verdiler mal verdiler kızlarınıverdiler. şan şöhret kazandın.el üzerinde tutuldun. Atın bunu cehenneme buyuracaktır.Üçüncüsü yarabbi senin rızan için malımı mülkü fakirlere dağıttım. sadaka verdim. hayırişledim cami, köprü yaptım. diyecek . Allah(cc) hayır sen yalan söylüyorsun sen benim rızam için değil ne kadar çömert adam desinler, itabarım artsın ticaretim artsın reklamım olsun. diye yaptın niyetinde gerçekleşti. sana cömert dediler . itibarın arttı ticaretin çoğaldı. karşılığını aldın atın bunu cehenneme buyuracak böylece bu 3 kişi cehenneme atılacaktır.(Buhari-Müslim Riyazüssalihin-sayfa 963)

Hiç yorum yok: