#FFCC99") İSLAMDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR: İSLAMDA NAZAR

27 Ekim 2012 Cumartesi

İSLAMDA NAZAR
25- NAZAR DEVEYİ KAZANA İNSANI MEZARA KOYAR


Kıymetli okuyucularım sürekli yazılarımın uzunluğundan şikayetci olan kardeşlerim var. Haklılar ancak konuyu bütün olarak paylaşmaktan başka çare bulamıyorum. Hakkınız helal edin.


NAZAR: Bakış, bakma, göz atma, bir konu hakkında düşünme, görüş, Belli kimselerde bulunduğuna inanılan; insanlara, özellikle çocuklara, evcil hayvanlara, eve, mala mülke, hatta cansız nesnelere de zarar verdiğine inanılan bakıştaki çarpıcı ve öldürücü güç anlamına gelir. Nazar Ayet ve hadislerle sabittir. İşte ayet.


AYET: (Kalem_51-52) (Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semîûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnun (mecnûnun).Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.


’Ve inkâr edenler, zikri (Kuran'ı) işittikleri zaman gerçekten seni, neredeyse gözleri ile devirirler. Ve: “Muhakkak ki o, gerçekten mecnundur (delidir).” derler. Oysa o (Kur'an) ,alemlere bir zikir(öğüt, hatırlatma, hüküm ve üstün bir şeref)den başka bir şey değildir.’’


Yukarıdaki ayeti kerimenin nuzul sebebi şudur. Peygamberimizin peygamberliğini kıskanan, onu çekemeyen müşrikler onu yok etmek için ellerinden gelen her türlü çareye başvurmuşlardır. Bunlardan biride Peygamberimizi nazarlayarak öldürmek istemişlerdir.


HADİS: Alûsî (1270/1854)'nin el-Kelbî'den yaptığı bir rivayete göre; Arap asıllı bir kişi, yemek yemeden iki veya üç gün çadırına çekilir, daha sonra oradan gelip geçen koyun ve deve sürüsüne bakar ve "gördüğüm bu koyun ve deve sütünden daha güzelini görmedim" derdi. Bunun üzerine o sürü hastalanır veya yere düşerek helâk olurdu. İşte nazar etme de maharetli olan bu kişiye, Peygamberimizi çekemeyen Mekkeli müşrikler, Hz. Peygâmbere nazar etmesini teklif etmişler, o da bu teklifi kabul etmişti. Allahu Teâlâ da bu ayetleri (el Kalem, 51, 52) ile Resulünü korumuştu (Alûsî, Rûhul-Meânî, 29/38).


Peygamberimiz(sav) buyurdu k


HADİS: ‘’Nazar gerçektir. Vardır.(Buhari- tıp-36, Müslim –selam-41)


HADİS: Esma bint Umeys (r.a)'den rivayet edildiğine göre kendisi: "Ya Resulullah! Cafer'in oğullarına cidden nazar değiyor, ben onlar için şifa dileğiyle okutturayım mı?" demiş. Resulu Ekrem (s.a.s) de: "Evet, lakin kader ile yarışan bir şey olsaydı nazar değme işi onu geçerdi" buyurmuştur (İbn Mace, Tıb, 33; Muvatta, Ayn, 3).


HADİS: “Göz değmesi haktır. Deveyi kazana, insanı da kabre girdirir.”( Keşfü’l-Hafâ, 2: 76 (Ebû Naim’den naklen).


Böylece, nazara uğrayan deve nasıl ki ölüp, eti tencereye konuyorsa, aynı şekilde nazar edilen kişi de hayatından olup mezara girebilmektedir. Hadis-i şeriften nazarın tesirinin yalnız insana bağlı kalmadığı, bütün canlılara, hatta insanı dikkatini çeken her türlü şeye de zarar verebildiği anlaşılmaktadır


Yusuf suresinin altmış yedinci ayetinde Hz. Yakub (a.s)'m oğullarına şöyle dediği anlatılmaktadır:


AYET: ( Yusuf -67). ‘’ Ey oğullarım! Bir kapıdan (Mısır'a) girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama ben Allah dan hiçbir şeyi sizin için savamam. Çünkü hüküm Allah dan başkasının değildir. Onun için ben yalnız O'na tevekkül ettim. Tevekkül edenler yalnız O'na tevekkül etsinler"


Bu ayeti tefsir eden Elmalılı Hamdi Yazır Bu ayetin nuzul sebebi Hz Yakubun oğullarını nazardan korunması içindir demiştir.(Elmalılı 4. cilt- 288. sayfa)


Değerli okurlarım bu ayet ve hadislerden de anlaşılacağı gibi Nazar vardır ve gerçektir. Nazarı inkar eden küfre girer.


Gözde x ve y ışınları olduğu ilim adamlarınca ispatlanmıştır.


Gözü y ışınları yayan insanlarda manyetik bir etki vardır. Bu gibi insanlar karşısındakini mıknatıs gibi çeker. Onu şok eder. Kişiyi tesir altında bırakır kendisine bağlar. Adeta büyüler Bir bakışla mest eder. Bir bakışta kendine bağlar. Bir bakışla kendine köle yapar. Böyle insanlar toplumumuzda mevcuttur. İşte bunun sebebi y ışınıdır.


Bazı insanların gözleri ise x ışını yayar ki bu çok daha tehlikelidir. Bu kişiler baktığı her şeyi şimşek ve yıldırım çarpması etkisi yapar ve mahveder, yok eder. İşte nazar eden gözler bu gözlerdir.


X ışınları genellikle kıskanç olan insanların gözünde mevcuttur. Kıskanç insanların şerrinden Allaha sığınılmalıdır. (bakınız. İslamda haset)


NAZARDAN NASIL KORUNULUR?


1) BİRİNCİ TEDBİR: Sabah ve akşam koruyucu dua, ve zikirlere devam edilmelidir.


Onları okuyan kimseyi Allah (c.c) nazardan muhafaza buyurur. Okunacak sure ve dualar çoktur.


Bazıları şunlardır: Fatiha Suresi, Ayetü'l-Kürsî, Felâk Suresi, Nâs Suresi,


Peygamber (s.a.v) Efendimiz'in okuduğu muhtelif dualar. Nazara karşı şu duayı okumalıdır:


HADİS: "Yarattığı şeylerin şerrinden Allah (c. c.)' in tam olan kelimelerine sığınırım." (Ebu Davûd, Tıp, 19; Dârimî, İsti'zan, 48; Muvatta, İsti'zan, 34; Ahmed b. Hanbel, 4/430)


Yine şu duayı okumalıdır:


HADİS: "Bütün şeytanlardan, zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden Allah (c.c.)'ın tam olan kelimelerine sığınırım.


Hiçbir iyinin ve kötünün yapamadığı ve Allah (c. c.) 'in yaratıp vücuda getirdiği bütün şerlerin şerrinden,


Gökten inenlerin ve göğe çıkanların şerrinden,


Yerde bitenlerin ve yerden çıkanların şerrinden,


Gecenin ve gündüzün fitnelerinin şerrinden,


İyilik için kapı çalan hariç, gece ve gündüz her kapı çalanın şerrinden Allah (c. c.) 'ın tam olan kelimelerine sığınırım.


Ey Rahman (olan Allah'ım)" (Buharî, Kitabü'l-Enbiya, 10; Müslim, Kitabu'z-Zikr, 54, 55)


Yine şu ayeti okumalıdır:


AYET: (Kalem-51,52.)"Doğrusu inkâr edenler, Kur'an'ı duydukları vakit (sana olan düşmanlıklarından dolayı) neredeyse gözleri ile seni yere sereceklerdi!


Hâlâ da (senin için) mutlaka o, delidir! Diyorlar.


Halbuki Kur'an, bütün âlemler için bir öğütten başka bir şey değildir."


İnsanların ahvâline bakan kimse, nazar konusunda onlarda bir umursamazlık olduğunu görür. Oysa ki, bilhassa bebeklerin ve küçük çocukların şeriata uygun dualarla nazardan korunmaları gerekir.


Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz, Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin (r.a.)'ı şu dua ile koruyordu:


HADİS:"Sizi, bütün şeytanlardan, Zararlı hayvanlardan, Kem gözlerden, Allah (c.c.)'ın tam olan kelimelerine sığındırırım." (Buharî, Abdullah b. Abbas (r.a.)'dan rivayet etmiştir.)


Resûlüllah (s.a.v) Efendimiz, torunları olan Hz. Hasan (r.a) ve Hz. Hüseyin (r.a.)'a hitaben yine şöyle derdi:


HADİS: "Şüphesiz ki, sizin atanız (İbrahim Aleyhisselâm) İsmail'i ve İshak'ı onlarla koruyordu." (Buharî, İbn-i Abbas (r.a.)'dan rivayet etmiştir.)


2) İKİNCİ TEDBİR: Nazar değmesinden korunma yollarından biri de, korktuğu ve şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemelidir.


Hafız el-Bağavî "Şerhü's-Sünne" eserinde anlattığına göre,


HADİS: Hz. Osman b. Affan (r.a.) çok güzel bir çocuk görmüştü.


Bunun üzerine, onu nazardan korumak için çocuğun velisine şöyle dedi: "Bu çocuğun çenesine siyah boya sürerek onun güzelliğini kamufle ediniz."


3) ÜÇÜNCÜ TEDBİR: Göz değmesinden korunma yollarından biri de, görüp beğendiği bir şey hakkında, gören kişinin bereketle dua etmesidir. Bir kimse, kendi gözünün başkasına zarar vermesinden korkarsa, ona baktığı zaman şöyle demelidir:


HADİS: "Allah (c.c) onu sana mübarek etsin." (Benzer ifade ile Bkz. Ebu Davud. Nikâh, 36; Tirmizî, Nikâh, 7; İbn-i Mâce, Ezan, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/281.)


Veya şöyle demelidir:


HADİS: "Ya Rabbi! Ona mübarek eyle." (Benzer ifade ile Bkz. Müslim, Zühd, 74; Ebu Davud, Vitir, 31; Nesaî, Zekât, 12; İbn-i Mâce, Zühd, 8; Ahmed b. Hanbel, müsned, 3/108, 188, 5/77.)


HADİS: Yahut şöyle demelidir: "Mâşâallah (Allah ne güzel yapmış) Allah'tan başka kuvvet (sahibi) yoktur." (Ebu Davud, Edeb, 101.)


Ya da buna benzer dualar etmelidir. O zaman Allah (c.c.)'ın izni ile zarar defolur gider.


Kendi nefsinden, başkasına nazar değmiş olmasından şüphelenen ve endişe duyan kimsenin yapması gereken şey, Allah (c.c.)'dan korkması ve göz değmesine sebep olabilecek şeylerden sakınmasıdır. Bunun için Allah (c.c)'ı çokça zikretmeye devam etmelidir. İnsanlardan hoşa giden bir şey gördüğü zaman Allah (c.c)'dan, onu mübarek kılmasını dilemelidir.


Yüce Allah (c.c)'ın, insanlara vermiş olduğu nimetlere kesin olarak hased etmemelidir. Çünkü, eğer onlara hased ederse, sanki Rabbine karşı itirazda bulunmuş gibi olur.


NAZAR DEĞMESİNDEN SONRA YAPILACAKLAR


Yukarıda, nazar değmemesi için alınacak tedbirler ve korunma çareleri açıklanmıştı. Nazar değdikten sonra da şeriata uygun çareler vardır. Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i şeriflerde bu hususa işaret eden deliller bulunmaktadır.


Yine şu sure ve ayetler dua maksadıyla okunmalıdır.


a) Fatiha Suresi,


b) Ayetü'l-Kürsî,


c) Felâk Suresi,


d) Nâs Suresi,


e) Ayrıca Cebrail Aleyhisselâm'ın, Resûlüllah (s.a.v.) Efendimiz'e okuduğu ve öğrettiği şu dua okunmalıdır:


HADİS:"Allah (c. c.) 'in ismi ile sana rukye ederim (okuyup üflerim). Sana eziyet veren her şeyin şerrinden, Her nefsin yahut hased edenin kem gözünün şerrinden Allah (c.c.) sana şifa versin. Allah (c.c.)'in ismi ile sana rukye ederim" (Buharî, Kitabu't-Tıb, 38; Müslim, Kitabu's-Selam, 40; Ebu Davud, Kitabu't-Tıb. 19; Tirmizî, Kitabu'l-Cenâiz, 4; İbn-i Mâce. Kitabu't-Tıb, 36. 37; Ahmed b. Hanbel, Müsned. 6/332.)


Yine Resûlüllah (s. a.v.) Efendimiz' in bir hastalığı olduğu zaman Cebrail Aleyhisselâm gelir ve şu duayı okurdu: HADİS:"Allah (c.c.) 'in ismi ile sana rukye ederim (okuyup üflerim). Allah (c.c.) bütün hastalıklardan sana şifa versin. Hased ettiği zaman hased edenin şerrinden ve bütün kem gözlülerin şerrinden (seni korusun.)" (Müslim, Hz. Âişe (r.a.)'dan rivayet etmiştir.)


Bazı İslâm büyüklerinden nakledilmiştir ki; gözden sakınmanın şartı, iyilikleri, güzellikleri, zîynetleri gizlemektir. Bir kimsenin kendisini, ailesini veya çocuğunu süsleyip elâleme teşhir etmesi uygun değildir.


Allâme İbnu'l-Kayyım diyor ki: "Kim bu duaları okuyup tecrübe ederse, faydasının derecesini ve ona ne kadar çok ihtiyaç bulunduğunu anlar. Bu dualar, nazar edenin tesirine mâni olur. Onu okuyan kimsenin imanının kuvvet derecesine göre nazarın etkisini giderir. Çünkü bu dualar silahdır. Silah ise, kullanana göre etkili olur."


Abdullah es-Sâcî (r.a.)'ın anlattığına göre, kendisinin çok güzel bir devesi vardı.


Bir gün devesine binerek yol arkadaşları ile beraber sefere çıktı. Yolculardan biri vardı ki, gözü değerdi. Bu durumu bilenler Abdullah'ı uyardılar. Devesini o adamın gözünden sakınmasını söylediler. Abdullah o adamın, devesine bir zarar veremeyeceğini söyleyip pek aldırmadı. Abdullah'ın sözlerini ve davranışını da o adama anlattılar. Adam, kendisini ispat etmek için Abdullah'ı kollamaya başladı. Bir mola sırasında Abdullah oradan ayrılınca, adam hemen gelerek deveye nazar etti. Biraz sonra deve hastalanıp yere düştü. O sırada Abdullah da çıkageldi. Deveyi o vaziyette görünce neler olduğunu sordu.


Dediler ki: "Sen gidince hemen o adam gelip deveye nazar etti.


Hayvana bakınca o da bu hâle geldi."


Bunun üzerine Abdullah: "O adamı bana gösterin" dedi.


Onlar da gösterdiler. Abdullah, adamın yanına varıp karşısında durdu.


Sonra şu duayı okudu:


"Allah (c.c)'ın ismiyle hapsedenin hapsinden, Kuru taşın (şerrinden), Yakıcı kıvılcımın (şerrinden Allah '(c.c)'a sığınırım).


Nazar edenin göz değmesi, kendi aleyhine dönsün ve en sevdiği kişinin üzerine dönsün.


Gözünü çevirip de (sema' ya) bak! Bir bozukluk görüyor musun? Sonra gözünü iki kez çevir de yine bak. Göz hor, Hakir, Bitkin ve ümidini kesmiş olarak tekrar sana döner." (Bu duanın son kısmı, Mülk Suresi'nin 3. ce 4. ayetleridir. Bkz. Mülk, 67/3-4..)


Abdullah es-Sâcî bu duayı okuyunca göz değmesi kalktı. Allah (c.c.)'ın izni ile devesi iyileşti


Kıymetli müminler nazardan korunmak için nazar boncuğu v.b şeyler taşımak bidattır. Nazardan koruyan eşya değil Allah(cc) dır. Bu akıldan çıkarılmamalıdır. Allah(cc) cümlemizi nazardan. Hasetten, kıskançlıktan, ve her türlü desise ve fitneden muhafaza etsin inşallah.
Hiç yorum yok: