MERHAMET- NİYET

           

6 - İSLAMDA MERHAMET

EN BÜYÜK MERHAMET SAHİBİ YÜCE ALLAHTIR

Merhamet: Acıma, esirgeme, koruma, sevgi gösterme, yardım etme, insanı başkalarına iyilik yapmaya yönlendiren acıma duygusuna denir. Merhametin kaynağı Allah’tır. İnsanlardaki merhamet Allah’ın merhamet ve rahmeti’nin bir tecellisidir, yansımasıdır. Allah’ın en önemli niteliklerinden birisi de merhametidir. Bu niteliği ifade eden Rahman ve Rahim adlarının Kuran-ı Kerimde sık sık ifade edilmesi Allah’ın merhamet niteliğinin önemini ve sonsuzluğunu gösterir. Allah(cc) bu niteliği nedeniyle besleyip büyütür, ödüllendirir, nimetler bağışlar, suçları affeder, Peygamberler aracılığı ile insanlara doğru yolu gösterir. Hz. peygamber(sav) in gönderilmesi, Kuran-ı Kerimin indirilmesi de onun sonsuz merhametinin bir göstergesidir. Nitekim Allah(cc) kuran-ı kerim de buyuruyor ki.

AYET: (Araf-156) ”Onun(Allah) rahmeti her şeyi kuşatmıştır.’’ yine başka bir ayeti kerime de.

AYET: (Araf-15) ”Sen(Allah) merhametlilerin en merhametlisisin.’’ başka bir ayeti kerimede

AYET: (Müminun - 109) ” Sen merhametlilerin en hayırlısısın. Buyurmuştur.

Bu konuda Kuran-ı kerimde birçok ayet mevcuttur. Peygamberimiz(sav) Alah’ın merhametinin büyüklüğünü ve insanlardaki merhametin kaynağının Allah olduğunu bize bildirdiği hadisi şerifte buyurdu ki.

HADİS: ”Allah(cc) merhametini yüz parçaya ayırdı. Doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu. Bir parçasını da yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça merhamet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet ederler. Hatta yavrulu hayvan yavrusunu bir tarafını incitir endişesi ile. Ayağını yavrusundan sakınır.(Buhari- edep-19, Müslim tevbe-17)

YÜCE ALLAH(CC) RAHMET OLARAK PEYGAMBERLERİ GÖNDERMİŞTİR

Allah’ın merhamet niteliğinin bir sonucu alarak insanlara gönderilen peygamberlerin en önemli özelliklerinden biriside, merhametli olmalarıdır. Nitekim Allah(cc) buyurdu ki.

AYET: (Enbiya-107) ”(Vemaerselnake illa rahmetellil ğalemin)’’ Ey Resulum) Biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik’’. yine Kuran-ı kerimde başka bir ayeti kerimde buyrulur ki.

AYET: (Ali İmran 159) ”O vakit Allahtan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba katı yürekli olsaydın. Hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Şu halde onları affet, bağışlanmaları için dua et’’.

Yine başka bir ayeti kerimde şöyle buyrulmuştur.

AYET: (Tevbe-128) ” Ey müminler And olsun ki içinizde sizi sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen size düşkün müminlere şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.

Merhamet müminlerin temel özelliklerinden birisidir. Allah(cc) bu hususu Kuranda şöyle buyurur.

AYET: (Fetih- 29)”Muhammet(sav) Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlarda (Müminler) Kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. ”

Allah( CC) başka bir ayeti kerimede şöyle buyurur.

AYET: ( Beled- 17) ”Sonra iman edenlerden birbirlerine sabrı tavsiye, ve birbirlerine acımayı, merhameti öğütleyenlerden olmaktır.’’ Kuran-ı kerimin bu tutumuna uygun olarak Hz. peygamberde merhamet konusu üzerinde önemle durmuş, teşvik etmiş, zaman zaman acımasız ve katı davranışlı insanları uyarmıştır. Hadisi şerifte

HADİS: ”Kim insanlara merhamet etmezse, Allah’ta ona merhamet etmez. (Buhari -edep18-Riyazüssalihin- 199). Yine başka bir hadisi şeriflerinde buyurdu ki.

HADİS: ”Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekilerde(Allah ve melekler) size merhamet etsin. (Ebu davut-edep-58-tirmizi-Birr-16) buyurur.

İslam’ın öngördüğü merhamet tüm canlıları içine alacak kadar geniş kapsamlıdır. Çocuklar, yaşlılar, kadınlar, yetimler, kimsesizler, hastalar, yolcular, başta olmak üzere tüm insanlara merhamet bir örneği olarak buyrulur ki

İSLAM BÜTÜN CANLILARA KARŞI MERHAMETLİ OLMAYI EMREDER

AYET: (Nisa-36)” Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa, hizmetinizde olanlara iyilik(merhamet) edin.

Allah(cc) sadece insanlara değil bütün canlılara karşı merhametli olmayı emreder. Bu hususta birçok hadisi şerif mevcuttur.

HADİS: ”Peygamberimiz (sav) Yüzüne damga vurulmuş bir eşeği görünce şöyle buyurdu. ”Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin”(Müslim libas-17) Aman Allah’ım Kafirlere bile beddua etmeyen peygamberimiz bir eşeğe yapılan zulme karşı ne kadar kızıyor ki beddua ediyor. Peygamberimiz(sav) merhametin önemi hakkında buyurdu ki.

HADİS: ”Kötü yola düşmüş bir kadının susuzluktan ölmek üzere olan bir köpeğe su verdiği için Allah(cc) tarafından bağışlandığını.(Buhari-şürb-9,Edep-27-Müslim-selam-153-cihat-44) Bize bildirerek merhametin Allah katında ne kadar büyük önemi olduğunu bize bildiriyor. Yine merhametsiz bir kadının nasıl cezalandırıldığını şu hadisle bildiriyor.

HADİS: ”Kedisini açlıktan ölmeye mahkum eden dindar bir kadının bu davranışı nedeniyle cehenneme atılacağını (Buhari-Edep-18,27-Müslim-Fezail-65) belirterek merhametin sadece insanlara karşı değil tüm canlılara karşı yapılması gerektiğini bize veciz bir şekilde ifade etmektedir. Başka bir hadisi şerifte

HADİS:” Hayvanların iyi bakılıp beslenmesini(Ebu Davut-istizan-39) başka bir hadiste

HADİS: Zevk için öldürülmemesi gerektiğini((Nesai-Dahaya-42)emir buyurarak başka hadiste

HADİS: ”Nişan atılan hedefler yerine konulmamasını(Müslim sayd-59) başka hadisi şerifte

HADİS: ”Hayvanların zevk için döğüştürülmemesi gerektiğini (Ebu Davut -cihat-54, Tirmizi , cihat 30) bize önemle duyurmaktadır Görüldüğü gibi dinimiz bırakın insanları hayvanlara eziyet etmeyi dahi men etmiştir. Bu hususta bir çok hadisi şerif mevcuttur. Ben yalnızca bir kaç tanesini özet olarak buraya aldım merak edenler verdiğim hadis kitaplarından ayrıntılı olarak bulabilirler.

Sayın olurlarım her gün et yiyen ve yılbaşlarında kesilen binlerce hindiyi görmezden gelen entel takımı Fakirlerin senede bir kurban bayramında kursaklarına giren bir damla eti dillerine dolayan entel takımı İslam düşmanlıklarını her fırsatta göstermektedirler. Villalarda yaşamak onların hakkıdır. Her gün et yemek onların hakkıdır. Bütün makam ve mevkiler onların hakkıdır. Onlar zengin, Müslümanlar fakir olmalıdır. Onlar patron Müslümanlar işci olmalıdır. Her türlü nimet onların hakkıdır. Her konuda olduğu gibi merhamette de iman şarttır. İmansız merhamet kördür topaldır, sakattır. Buna en güzel Hz. Ömer’dir. Müslüman olmadan önce kızım büyüyünce kötü yola düşmesin diye kızını kendi elleri ile toprağa gömen Ömer güya kendince ona merhamet etmiştir. İşte kafirlerin merhameti buna benzer. Kendi çıkarları olduğunda çok merhametli olurlar ama çıkarları zarar göreceği zaman son derece acımasız olurlar. Müslümanların merhameti Allah içindir. Onlarınki ise menfaatleri içindir. Allah’ın ne kadar büyük bir merhamet sahibi olduğunu ” İslam’da Reca(ümit) ” sayfamda daha ayrıntılı bulabilirsiniz.
MERHAMET ETMEYENE MERHAMET EDİLMEZ.


69 - HERŞEYİN BAŞI NİYETTİR

NİYET: Azim, kasıt, kesin, irade, kalbin bir şeyi bilmesi, kalbin bir şeye karar verip o işin niçin yapıldığını bilmesi anlamındadır. Niyetin çoğulu ”niyyat”tır.
İslam da yapılan işlerin, amellerin değeri niyete göre belirlendiği için, niyetin İslam da çok büyük önemi vardır. Nitekim bakınız Allah(cc) Kuran-ı Kerimde ne buyuruyor.
AYET: ”De ki göğüslerinizin içinde olanı(niyetinizi) gizleseniz de, açıklasanız da Allah(cc) mutlaka bilir.(Ali imran-29. ayet) Peygamberimiz(sav) de hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor.
HADİS:’(İnnemel eğmalü binniyat)’Ameller(iş,fiil) ancak niyetlere göredir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır. Kimin hicreti Allah ve Resulune ise onun hicreti Allah ve Resulunedir. Kimin hicreti de dünya için veya bir kadınla evlenmek için ise onun hicreti hicret ettiği şeyedir.”(Buhari bedül vahiy 1, iman 4, nikah 5,talak 2,menakibul ensar 45, eyman 23,Müslim imane 155,Ebu davut 2,Tirmizi fezailül cihat 16,Riyazüssalihin 22) İmamı şafii ve birçok alim bu hadisin islamın üçte birini teşkilettiğini ; Fıkhın 70 konusunun bu hadisi şerifle bağlantılı olduğunu nakleder.(sahihi müslim Terceme şerhi A. Davutoğlu İstanbul 1972 -1cilt-sayfa 118)
ŞU 4 HADİS MÜMİNE YETER
HADİS: Ebu Davut şöyle demiştir. Hz. Peygamberden (sav) Beş yüz bin hadis naklettim. Bunlarda hükümler konusunda 4800 hadis seçtim. Züht ve takvaya dair hadislere kitabımda yer vermedim. Bir kimseye İslam’ı öğrenmek ve yaşamak için şu 4 hadis yeter.
1- Ameller niyetlere göredir.
2-Helal ve haram açıklanmıştır.
3-Kişinin kendini ilgilendirmeyen şeyleri bırakması Müslümanın güzelliğindendir.
4-Sizden biriniz kendisi için sevip arzu ettiği şeyi mümin kardeşi için istemedikçe mümin olamaz.(A. Davutoğlu4 cilt.-sayfa 118-119)
Kıymetli okuyucularım. Ameller niyetlere göredir hadisi şerifi İslam’ın ilk şartıdır. Nitekim kelime-i şehadet getiren kimsenin niyeti Allah ve resulune inanmak değilse İslam’ın ilk şartını yerine getirmemiş, İslam’a girmemiş olur. Bütün ibadetler, fiiller, ameller, işler, her türlü fiil ancak niyetle değer kazanır. Niyet olmadıkça bunların hiçbirisi yoktur.
NİYETİN ÖNEMİ
Niyet o kadar önemlidir ki Bir insan yiyip içerken niyeti kuvvet kazanıp Allaha ibadet etmek, sağlıklı olup dine vatana insanlara faydalı olmak olursa onun yiyip içmesi ibadet olur. Yok eğer niyeti, yiyip içmesi, günah işlemek için kuvvet kazanmak olursa ve bu kötü niyeti gerçekleştirirse günaha vesile olması sebebiyle azap olur. Nitekim Peygamberimiz(sav) buyurdu ki.
HADİS: Allah(cc) iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını(meleklere) emretti. Sonra şöyle buyurdu. ” Kim iyilik yapmaya niyet eder, Fakat yapamazsa; Allah(cc) onu kendi katında tam bir iyilik olarak olarak yazar. Eğer o iyiliği yapmayı diler ve o iyiliği yaparsa Allah onun defterine 10 kattan 700 kata kadar veya kendi taktir ettiği kadar sevap yazar. Şayet bir kötülük yapmaya niyet eder ve sonra vazgeçerse Allah onun amel defterine o kötülüğü yapmadığı için 1 sevap yazar. Eğer o kötülüğü hem niyet edip hem yerine getirirse Amel defterine sadece 1 günah olarak yazar.(Buhari- Müslim, Riyazüssalihin sayfa 28)
Kıymetli okuyucularım bakınız Cenabı hakkın rahmetine bir insan sevap kazanmaya niyet ederse o sevabı yapmasa bile niyeti iyi olduğu için yani hüsnü zan sahibi olduğu için sevap kazanıyor. Aynı kişi günah kazanmaya niyet edip sonradan vazgeçerse vazgeçtiği için yine sevap kazanıyor. Allah’ım sen ne büyüksün sen rahmansın, rahimsin, ğufransın, merhamet sahibisin. Sana ne kadar şükretsek azdır.
ŞEHİT OLMAYA NİYET EDEN ŞEHİT SEVABI ALIR.
Kıymetli okuyucularım bakınız başka bir hadisi şerifte Peygamberimiz(sav) ne buyuruyor.
HADİS: ”Allah(cc) sizin gövdenize veya dış görünüşünüze bakmaz. Fakat kalbinizdeki niyetlerinize bakar.” Bazen niyet amelin önüne geçer. Çeşitli sebeplerle işlenmeyen amel niyet sebebiyle sanki işlenmiş gibi ecir kazanır. Zeyd bin Sabitten Peygamberimiz(sav) in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.
HADİS: ”Nisa suresi 95 ayet indiği zaman ki bu ayette şöyle buyrulur.
AYET: ‘’(Müminlerden savaşa katılmayıp oturanlarla. Allah yolunda savaşıp mallarıyla canlarıyla cihat edenler bir değildir’’.(nisa-95) Ayeti inince Bu sırada kör olan İbni Mektum gelerek Ey Allahın resulu cihada gücüm yetseydi bende gider düşmanla savaşırdım dedi. Bunu üzerine Allah(cc) aynı ayetin devamında ” Özürlü olarak savaşa katılamayıp oturanlar istisnadır ”(nisa-98) ayeti indi.(Buhari cihat 94, Tefsirül sure 4/18, Tirmizi tefsirul sure 4/19,Ahmet bin hanbel 5. cilt sayfa 184, tecridi sarih Ankara 1984-294) Buna göre ecirleri sebebiyle savaşa katılmayanlar .sırf iyi niyetleri yüzünden savaşa katılanların ve şehit olanların sevabını almaktadırlar. Bakınız hadisi şerifte peygamberimiz bunu açıkça ilan ediyor.
HADİS: ”Şehit olmayı samimi olarak isteyen kimse evinde oturuyor, normal yatağında yatıyor olsa bile şehit sevabı alır.(Müslim imame-156-157,Davut istiğfar -vitr-26,Nesai cihat-36,ibni mace cihat-15,ahmetbin hanbel 1.cilt-399)
NİYETSİZ İBADETLER KABUL OLMAZ
Kıymetli okuyucularım ibadetler niyetsiz kabul olmaz. Niyetsiz tutulan oruç perhiz olur diyet olur. Niyetsiz kılınan namaz spor olur. Bütün ibadetler böyledir. Peygamberimizin(sav) şu hadisi ile bitirelim.
HADİS: ”Kıyamet günü aleyhine hükmolunacak halkın birincisi şehit edilen bir adam olacaktır. O kimse huzura getirilir. Allaha yarabbi ben senin rızasın için dövüşüp şehit oldum der. Allah(cc) hayır yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil kahraman olarak anılmaktı. Nitekim kahraman olarak ta anıldın yani niyetin gerçekleşti. Atın bunu cehenneme buyurur. İkincisi Yarabbi ben senin rızan için kuran okudum, ilim öğrendim, ilim öğrettim, der. Allah(cc) sen yalan söylüyorsun senin niyetin benim rızamı kazanmak değil; maddi manevi çıkar sağlamak. ne büyük alim, ne güzel okuyor okutuyor desinler ve çıkarım olsun istedin. niyetini karşılığını da aldın. Sana alim dediler. Para verdiler mal verdiler kızlarını verdiler şan şöhret kazandın. El üzerinde tutuldun. Atın bunu cehenneme buyuracaktır. Üçüncüsü yarabbi senin rızan için malımı mülkü fakirlere dağıttım, sadaka verdim. Hayır işledim cami, köprü yaptım, diyecek. Allah(cc) hayır sen yalan söylüyorsun sen benim rızam için değil ne kadar cömert adam desinler, itibarım artsın ticaretim artsın reklamım olsun diye yaptın; niyetinde gerçekleşti. Sana cömert dediler. İtibarın arttı ticaretin çoğaldı. Karşılığını aldın atın bunu cehenneme buyuracak böylece bu 3 kişi cehenneme atılacaktır.(Buhari-Müslim Riyazüssalihin-sayfa 963)

Hiç yorum yok: